สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจอวัยวะด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ความเข้มที่ 1.5 เทสลา (ระยะเวลาเช่า 1 ปี) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (7/2563) | ขอบเขตของงานและรายละเอียดประกอบการเช่า | ราคากลาง (03-09-63)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้ออาหารและเครื่องประกอบอาการเลี้ยงผู้ป่วยเจ็บ (02-09-63)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาล้างและปรนนิบัติบำรุงเครื่องปรับอากาศ (02-09-63)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ราชการ (02-09-63)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (เช่าเครื่องตรวจอวัยวะด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ความเข้มที่ 1.5 เทสลา (7/2563)) (26-08-63)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้ออาหารและเครื่องประกอบอาการเลี้ยงผู้ป่วยเจ็บ (26-08-63)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาล้างและปรนนิบัติบำรุงเครื่องปรับอากาศ (26-08-63)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ราชการ (26-08-63)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาจัดซื้อยา Pregabalin ๕๐ mg capsule ที่ ปย.๒๘/๖๓ (11-08-63)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาจัดซื้อยา Celecoxib ๔๐๐ mg capsule ที่ ปย.๒๗/๖๓ (11-08-63)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาจัดซื้อยา Sitagliptin ๑๐๐ mg tablet ที่ ปย.๒๖/๖๓ (11-08-63)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ เผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Pregabalin ๕๐ mg capsule ที่ ปย.๒๘/๖๓ (10-08-63)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ เผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Celecoxib ๔๐๐ mg capsule ที่ ปย.๒๗/๖๓ (10-08-63)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ เผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Sitagliptin ๑๐๐ mg tablet ที่ ปย.๒๖/๖๓ (10-08-63)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายยุทธโยธา (เครื่องปรับอากาศ) (07-08-63)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ร่างประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายยุทธโยธา (เครื่องปรับอากาศ) | ขอบเขตของงาน | ราคากลาง | SPEC (31-07-63)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างสิ่งอุปกรณ์สายยุทธโยธา สนันบสนุนโรงพยาบาลอานันทมหิดล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (29-07-63)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (เช่าเครื่องสลายนิ่ว) (10-07-2563)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศราคากลาง เช่าชุดเครื่องสลายนิ่วระบบทางเดินปัสสาวะแบบภายนอกร่างกายฯ (10-07-2563)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (22-06-63)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศราคากลาง เช่าระบบ PACS & CR จำนวน 1 ระบบ (22-06-63)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศราคากลาง เช่าเครื่องเอกซเรย์เต้านม จำนวน 1 ชุด (22-06-63)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อ น้ำมันเชื้อเพลิงสนับสนุน ผขส. รพ.อ.ป.ร.มิ.ย.๖๓ (08-06-63)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จัดซื้อ น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไอน้ำ ประจำเดือน มิ.ย. ๖๓ (05-06-63)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาชุดเครื่องมือยึดกระดูกภายนอกแบบทิวบูล่าซิสเต็ม (External Fixator Tubular System)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( ปซ.9-63) | ร่างขอบเขตของงาน | ราคากลาง | SPEC (04-06-63)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ แบบซีอาร์ม (Mobile C-Arm X-Ray Unit)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( ปซ.4-63) | ร่างขอบเขตของงาน | ราคากลาง | SPEC (04-06-63)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาเครื่องเอกซเรย์ชนิดเคลื่อนที่ได้ (X-ray system,portable) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( ปซ.1-63) | ร่างขอบเขตของงาน | ราคากลาง | SPEC (04-06-63)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาเครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิด ชนิดมีเตียง (Infant Radiant Warmer) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( ปซ.11-63) | ร่างขอบเขตของงาน | ราคากลาง | SPEC (02-06-63)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกสันหลังทางด้านศัลยกรรมประสาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( ปซ.10-63) | ร่างขอบเขตของงาน | ราคากลาง | SPEC (02-06-63)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาเครื่องดมยาสลบระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบใช้ก๊าซ 3 ชนิด พร้อมเครื่องช่วยหายใจ และภาควิเคราะห์ก๊าซในระบบทางเดินหายใจ (3 Gas Electronic Anesthesia Machine with Ventilator and Gas Analyzer) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( ปซ.8-63) | ร่างขอบเขตของงาน | ราคากลาง | SPEC (02-06-63)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาเครื่องช่วยทดแทนการทำงานของไตชนิดต่อเนื่อง (Continuous Renal Replacement Therapy Machine) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( ปซ.5-63) | ร่างขอบเขตของงาน | ราคากลาง | SPEC (02-06-63)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ประกาศประกวดราคาเครื่องตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูกแบบรังสีเอกซเรย์สองค่าพลังงาน (Bone Mineral Density , Dual Energy X-ray) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( ปซ.2-63) | ร่างขอบเขตของงาน | ราคากลาง | SPEC (02-06-63)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง สำหรับงานศัลยกรรมทั่วไป ลำไส้ใหญ่ และทวารหนัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( ปซ.7-63) | ร่างขอบเขตของงาน | ราคากลาง | SPEC (01-06-63)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า พร้อมภาคติดตามบันทึกการทำงานของหัวใจ (Defibrillator and ECG Monitoring) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( ปซ.6-63) | ร่างขอบเขตของงาน | ราคากลาง | SPEC (01-06-63)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาชุดกล้องส่องตรวจและผ่าตัดทางสูตินรีเวช พร้อมระบบถ่ายทอดสัญญาณภาพ (Gynecology Laparoscope with Camera System) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)( ปซ.3-63) | ร่างขอบเขตของงาน | ราคากลาง | SPEC (01-06-63)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ขอเชิญชวนร่วมจัดส่งข้อมูลเพื่อจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ คือ เครื่องวิเคราะห์เชื้อ H.Pylori ด้วยลมหายใจ (29-05-63)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องไตเทียม จำนวน 1 งาน (3/2563) | ขอบเขตงาน | ราคากลาง (01-05-63)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ (เครื่องซักผ้าสลัดผ้าอัตโนมัติ) สนับสนุนโรงพยาบาลอานันทมหิดล (27-04-63)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (27-04-63)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (เช่าเครื่องไตเทียม จำนวน 1 (24-04-63)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาซือสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ (เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ) สนับสนุนโรงพยาบาลอานันทมหิดล | ขอบเขตงาน | ราคากลาง (21-04-63)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาการจัดซื้อยา Ketoanalouge & nitrogen-free essential amino acid ที่ ปย. ๒๕/๖๓ (21-04-63)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (20-04-63)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ เผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Ketoanalouge & nitrogen-free essential amino acid ที่ ปย. ๒๕/๖๓ (20-04-63)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศการจัดซื้อยา hydrobromide PR ๘ mg capsule ที่ ปย.๒๔/๖๓ (13-04-63)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศ่การจัดซื้อยา Pregabalin ๗๕ mg capsule ที่ ปย.๒๓/๖๓ (13-04-63)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ เผยแพร่การจัดซื้อยา hydrobromide PR ๘ mg capsule ที่ ปย.๒๔/๖๓ (10-04-63)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ เผยแพร่การจัดซื้อยา Pregabalin ๗๕ mg capsule ที่ ปย.๒๓/๖๓ (10-04-63)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบถ่ายภาพต่อเนื่องพร้อมอุปกรณ์ (ชนิดไม่น้อยกว่า 128 สไลด์) จำนวน 1 ชุด (2/2563) | ร่างขอบเขตของงาน | ราคากลาง (08-04-63)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ร่างประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบถ่ายภาพต่อเนื่องพร้อมอุปกรณ์ (ชนิดไม่น้อยกว่า 128 สไลด์) จำนวน 1 ชุด (2/2563) |ขอบเขตงาน| ราคากลาง (31-03-63)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดเช่าเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบถ่ายภาพต่อเนื่องพร้อมอุปกรณ์ (ชนิดไม่น้อยกว่า 128 สไลด์) จำนวน 1 ชุด (2/2563) (31-03-63)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดจัดซื้อยา Insulin glargine ชนิดฉีดเข้าเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง (solution for injection in a pre-filled pen) ที่ ปย.๒๑/๖๓ (16-03-63)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดจัดซื้อยา Cinacalcet ๒๕ mg tablet ที่ ปย.๒๒/๖๓ (16-03-63)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ร่างประกาศประกวดจัดซื้อยา Insulin glargine ชนิดฉีดเข้าเนื้อเยื่ิอใต้ผิวหนัง (solution for injection in a pre-filled pen) ที่ ปย.๒๑/๖๓ (06-03-63)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ร่างประกาศประกวดจัดซื้อยา Cinacalcet ๒๕ mg tablet ที่ ปย.๒๒/๖๓ (06-03-63)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ เผยแพร่การจัดซื้อยา Insulin glargine ชนิดฉีดเข้าเนื้อเยื่ิอใต้ผิวหนัง (solution for injection in a pre-filled pen) ที่ ปย.๒๑/๖๓ (06-03-63)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ เผยแพร่การจัดซื้อยา Cinacalcet ๒๕ mg tablet ที่ ปย.๒๒/๖๓ (06-03-63)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อยา Piravastatin ๒ mg tablet ที่ ปย.๑๖/๖๓ (02-03-63)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาซื้ออาหาร และเครื่องประกอบอาหารเลี้ยงผู้ป่วย (26-02-63)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาซื้อยา Cilostazol SR ๑๐๐ mg capsule ที่ ปย.๒๐/๖๓ (25-02-63)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาซื้อยา Mosapride citrate ๕ mg tablet ที่ ปย.๑๙/๖๓ (25-02-63)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาซื้อยา Sodium hyaluronate eye drops ที่ ปย.๑๘/๖๓ (25-02-63)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ร่างการซื้ออาหารและเครื่องประกอบอาหารเลี้ยงผู้ป่วยเจ็บ | ขอบเขตของงาน | ราคากลาง (20/02/62)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (19-02-63)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ร่างประกาศประกวดราคาการจัดซื้อยา Cilostazol SR ๑๐๐ mg capsule ที่ ปย.๒๐/๖๓ (18-02-63)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ร่างประกาศประกวดราคาการจัดซื้อยา Mosapride citrate ๕ mg tablet ที่ ปย.๑๙/๖๓ (18-02-63)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ร่างประกาศประกวดราคาการจัดซื้อยา Sodium hyaluronate eye drops ที่ ปย.๑๘/๖๓ (18-02-63)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ เผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Cilostazol SR ๑๐๐ mg capsule ที่ ปย.๒๐/๖๓ (17-02-63)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ เผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Mosapride citrate ๕ mg tablet ที่ ปย.๑๙/๖๓ (17-02-63)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ เผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Sodium hyaluronate eye drops ที่ ปย.๑๘/๖๓ (17-02-63)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาซื้อยา Gliclazide MR ๖๐ mg tablet ที่ ปย.๑๗/๖๓ (21-01-63)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาซื้อยา Piravastatin ๒ mg tablet ที่ ปย.๑๖/๖๓ (21-01-63)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ร่างประกาศประกวดราคาซื้อยา Gliclazide MR ๖๐ mg tablet ที่ ปย.๑๗/๖๓ (13-01-63)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ร่างประกาศประกวดราคาซื้อยา Piravastatin ๒ mg tablet ที่ ปย.๑๖/๖๓ (13-01-63)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ เผยแพร่การจัดซื้อยา Pitavastatin ๒ mg tablet ที่ ปย.๑๖/๖๓ (10-01-63)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ เผยแพร่การจัดซื้อยา Gliclazide MR ๖๐ mg tablet ที่ ปย.๑๗/๖๓ (10-01-63)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาจัดซื้อยา Atorvastatin ๔๐ mg tablet ที่ ปย.๑๕/๖๓ (10-01-63)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาจัดซื้อยา Ezetimible ๑๐ mg tablet ที่ ปย.๑๔/๖๓ (10-01-63)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาจัดซื้อยา Pravastatin sodium ๔๐ mg tablet ที่ ปย.๑๓/๖๓ (10-01-63)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อยา Atorvastatin ๔๐ mg tablet ที่ ปย.๑๕/๖๓ (02-01-63)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อยา Ezetimible ๑๐ mg tablet ที่ ปย.๑๔/๖๓ (02-01-63)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อยา Pravastatin sodium ๔๐ mg tablet ที่ ปย.๑๓/๖๓ (02-01-63)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ เผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Atorvastatin ๔๐ mg tablet ที่ ปย.๑๕/๖๓ (27-12-62)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ เผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Ezetimible ๑๐ mg tablet ที่ ปย.๑๔/๖๓ (27-12-62)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ เผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Pravastatin sodium ๔๐ mg tablet ที่ ปย.๑๓/๖๓ (27-12-62)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาจัดซื้อยา Liraglutide Pre-filled pen ๖ mg/ml tablet ที่ ปย.๑๒/๖๓ (13-12-62)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาซื้อยา Pantoprazole ๒๐ mg tablet ที่ ปย.๑๑/๖๓ (13-12-62)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาซื้อยา Alogliptin ๒๕ mg + Pioglitasone ๓๐ mg tablet ที่ ปย.๑๐/๖๓ (13-12-62)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาซื้อยา Dapagliflozin ๑๐ mg tablet ที่ ปย.๙/๖๓ (13-12-62)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาซื้อยา Alfuzosin ๑๐ mg tablet ที่ ปย.๘/๖๓ (13-12-62)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาการจัดซื้อยา Azilsartan ๔๐ mg tablet ปย.๗/๖๓ (06-12-62)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ร่างประกวดราคาการจัดซื้อยา Liraglutide Pre-filled pen ๖ mg/ml tablet ที่ ปย.๑๒/๖๓ (03-12-62)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ร่างประกวดราคาการจัดซื้อยา Pantoprazole ๒๐ mg tablet ที่ ปย.๑๑/๖๓ (03-12-62)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ร่างประกวดราคาการจัดซื้อยา Alogliptin ๒๕ mg + Pioglitasone ๓๐ mg tablet ที่ ปย.๑๐/๖๓ (03-12-62)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ร่างประกวดราคาการจัดซื้อยา Dapagliflozin ๑๐ mg tablet ที่ ปย.๙/๖๓ (03-12-62)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ร่างประกวดราคาการจัดซื้อยา Alfuzosin ๑๐ mg tablet ที่ ปย.๘/๖๓ (03-12-62)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ เผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Liraglutide Pre-filled pen ๖ mg/ml tablet ที่ ปย.๑๒/๖๓ (02-12-62)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ เผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Pantoprazole ๒๐ mg tablet ที่ ปย.๑๑/๖๓ (02-12-62)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ เผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Alogliptin ๒๕ mg + Pioglitasone ๓๐ mg tablet ที่ ปย.๑๐/๖๓ (02-12-62)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ เผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Dapagliflozin ๑๐ mg tablet ที่ ปย.๙/๖๓ (02-12-62)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ เผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Alfuzosin ๑๐ mg tablet ที่ ปย.๘/๖๓ (02-12-62)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ เผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Azilsartan ๔๐ mg tablet ที่ ปย.๗/๖๓ (02-12-62)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจอาการผิดปกติขณะนอนหลับ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (1/2563) | ราคากลาง (29-11-62)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาซื้อยา Dexlansoprazole ๓๐ mg capsule ที่ ปย.๖/๖๓ (11-11-62)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาซื้อยา Vilagliptin ๕๐ mg ที่ ปย.๕/๖๓ (11-11-62)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาซื้อยา Lansoprazole ๓๐ mg Orodispersible tablet ที่ ปย.๔/๖๓ (11-11-62)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาซื้อยา Sulodexide ๒๕๐ LSU capsule ที่ ปย.๓/๖๓ (11-11-62)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาซื้อยา Linagliptin ๕ mg tablet ที่ ปย.๒/๖๓ (11-11-62)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาซื้อน้ำยา Empagliflozin ๒๕ mg tablet ที่ ปย.๑/๖๓ (11-11-62)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ร่างประกวดราคาซื้อยา Dexlansoprazole ๓๐ mg capsule ที่ ปย.๖/๖๓ (04-11-62)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ร่างประกวดราคาซื้อยา Vilagliptin ๕๐ mg ที่ ปย.๕/๖๓ (04-11-62)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ร่างประกวดราคาซื้อยา Lansoprazole ๓๐ mg Orodispersible tablet ที่ ปย.๔/๖๓ (04-11-62)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ร่างประกวดราคาซื้อยา Sulodexide ๒๕๐ LSU capsule ที่ ปย.๓/๖๓ (04-11-62)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ร่างประกวดราคาซื้อยา Linagliptin ๕ mg tablet ที่ ปย.๒/๖๓ (04-11-62)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ร่างประกวดราคาซื้อน้ำยา Empagliflozin ๒๕ mg tablet ที่ ปย.๑/๖๓ (04-11-62)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ เผยแพร่แผนการซื้อยา Dexlansoprazole ๓๐ mg capsule ที่ ปย.๖/๖๓ (01-11-62)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ เผยแพร่แผนการซื้อยา Vilagliptin ๕๐ mg ที่ ปย.๕/๖๓ (01-11-62)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ เผยแพร่แผนการซื้อยา Lansoprazole ๓๐ mg Orodispersible tablet ที่ ปย.๔/๖๓ (01-11-62)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ เผยแพร่แผนการซื้อยา Sulodexide ๒๕๐ LSU capsule ที่ ปย.๓/๖๓ (01-11-62)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ เผยแพร่แผนการซื้อยา Linagliptin ๕ mg tablet ที่ ปย.๒/๖๓ (01-11-62)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ เผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Empaglifozin ๒๕ mg tablet ที่ ปย.๑/๖๓ (01-11-62)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาทางปฎิบัติการ ชุดน้ำยาตรวจหาเอชไอวี คอมบิด้วยวิธีอีซีแอลไอเอ ปพ.๑/๖๓ (30-10-62)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ เผยแพร่แผนการจัดซื้อน้ำยาทางห้องปฎิบัติการ ชุดน้ำยาตรวจหาเอชไอวี คอมบิ ด้วยวิธีอีซีแอลไอเอ ที่ ปพ.๑/๖๓ (30-10-62)