( สำเนา )

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ


มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณดังต่อไปนี้

กระทรวงกลาโหม

                    ๑. พลเอก เฉลิมพล เจริญยิ่ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม   เป็น จเรทหารทั่วไป

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

                    ๒. พลเรือเอก ไกรเทพ ภมรบุตร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ    เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม
                    
๓. พลเอก อุทัย ชินวัตร ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม    เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม
                    ๔. พลอากาศเอก อมฤต จารยะพันธุ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ    เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม
                    ๕. พลเอก บัณฑิต เนียมทันต์ ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม    เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
        
            ๖. พลเอก เสถียร มีใจสืบ ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม    เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
                    
๗. พลโท ประจักษ์ จันทร์โอ รองผู้อำนวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร    เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำปลัดกระทรวงกลาโหม
                    
๘. พลโท ทวีป จันทร์โรจน์ เจ้ากรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร    เป็น ผู้อำนวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
                    
๙. พลโท บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ เจ้ากรมยุทธการทหาร    เป็น ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม
                 
๑๐. พลโท ชูชาติ สุขสงวน ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม    เป็น เจ้ากรมพระธรรมนูญ
                 ๑๑. พลโท วิจิตร ชัยฤกษ์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนากิจการอวกาศกลาโหม    เป็น ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
                 
๑๒. พลโท แวน อานันท์ เจ้ากรมการเงินกลาโหม    เป็น ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
                 ๑๓. พลโท สัมฤทธิ์ นนทะโชติ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก    เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
                 ๑๔. พลโท ยืนยง ศรีดามา รองผู้อำนวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร    เป็น เจ้ากรมการเงินกลาโหม
                 ๑๕. พลโท บุญชัย ถาวรเศรษฐ หัวหน้าสำนักปลัดกระทรวงกลาโหม     เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
                 ๑๖. พลโท สมบัติ ม่วงกล่ำ ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม    เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
                
๑๗. พลโท พัฒนศักดิ์ กรานเลิศ หัวหน้านายทหารประสานภารกิจทางทหารกับกระทรวงการต่างประเทศสำนักนโยบายและแผนกลาโหม    เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
                 ๑๘. พลโท ปิ่นรัตน์ ศรีเพ็ชร์ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม    เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
                 ๑๙. พลโท วิจิตร คงนิล ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก     เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
                 ๒๐. พลโท ผ่านโผน อินทรทัต ที่ปรึกษากองบัญชาการทหารสูงสุด     เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
                 ๒๑. พลตรี นพพล ประยุทธเสนีย์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด    เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำปลัดกระทรวงกลาโหม
                 ๒๒. พลตรี ราม บุญครอง รองผู้อำนวยการศูนย์พัฒนากิจการอวกาศกลาโหม    เป็น ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนากิจการอวกาศกลาโหม
                 ๒๓. พลตรี นิมิตร จารุเวศ เสนาธิการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร    เป็น รองผู้อำนวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
                 ๒๔. พลตรี วีระพันธ์ ปัทมานนท์ รองเจ้ากรมการพลังงานทหารฝ่ายวิชาการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร    เป็นเจ้ากรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
                 ๒๕. พลตรี สุทธิชัย บุญพิทักษ์ รองผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร    เป็น รองผู้อำนวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
                 ๒๖. พลตรี วรกฤษ แย้มวิบูล รองเจ้ากรมการเงินกลาโหม    เป็น หัวหน้านายทหารประสานภารกิจทางทหารกับกระทรวงการต่างประเทศ สำนักนโยบายและแผนกลาโหม
                 ๒๗. พลตรี ประวิทย์ เฉลิมสุข เลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม    เป็น หัวหน้านายทหารประสานภารกิจทางทหารกับสนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักนโยบายและแผนกลาโหม
                 ๒๘. พลตรี อัศวิน สุวรรณประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก   เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
                 ๒๙. พลตรี สิทธิ์ สิทธิมงคล ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม    เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
                 ๓๐. พลตรี กฤษฎา ธนสรวิศ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก   เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
                 ๓๑. พลตรี ฉัตรชัย ทัศนียานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก    เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
                 ๓๒. พลตรี ชัยวัฒน์ ทองปาน ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์   เป็น หัวหน้าสำนักปลัดกระทรวงกลาโหม
                 ๓๓. พลเรือตรี ชูศักดิ์ เอโกบล ผู้ช่วยหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา   เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม
                 ๓๔. พลตรี นพดล อินทปัญญา ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก    เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม
                 ๓๕. พลอากาศตรี ประวัติ ดิษฐแย้ม ผู้บัญชาการกองพลบินที่ ๔ กองบัญชาการยุทธทางอากาศ   เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม
                 ๓๖. พลตรี สุนทร ขำคมกุล ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก   เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม
                 ๓๗. พลตรี พงษ์ศิริ เศวตเศรนี ผู้ช่วยผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร   เป็น รองผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
                 ๓๘. พลตรี สมนึก เจียมสกุล ที่ปรึกษาทางเทคนิค ศูนย์พัฒนากิจการอวกาศกลาโหม   เป็น รองผู้อำนวยการศูนย์พัฒนากิจการอวกาศกลาโหม
                 ๓๙. พลตรี ชายศักดิ์ โสมกุล ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก    เป็น ที่ปรึกษาทางเทคนิค ศูนย์พัฒนากิจการอวกาศกลาโหม
                 ๔๐. พลตรี สุรพล เผื่อนอัยกา นายทหารประสานภารกิจทางทหารกับสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักนโยบายและแผนกลาโหม   เป็น ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกลาโหม
                 ๔๑. พลตรี พิณภาษณ์ สริวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานกำลังพล กรมเสมียนตรา   เป็น ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม
                 ๔๒. พลตรี วัชระ อักษรศรี ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุน กรมเสมียนตรา    เป็น ผู้ช่วยเจ้ากรมเสมียนตรา
                 ๔๓. พลตรี ฉลอง บุญแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกลาโหม   เป็น รองเจ้ากรมการเงินกลาโหม
                 ๔๔. พลตรี จิรภัทร มาลัย เสนาธิการกรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร   เป็น รองเจ้ากรมการพลังงานทหารฝ่ายวิชาการ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
                 ๔๕. พลตรี รณวิทย์ อุปถัมภ์นรากร นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำปลัดกระทรวงกลาโหม    เป็น ผู้อำนวยการโรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
                 ๔๖. พลตรี จุมภฏ ศรีธรรม ผู้ช่วยเจ้ากรมเสมียนตรา   เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
                 ๔๗. พลตรี การุณ อินทองคำ รองหัวหน้าสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม   เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
                 ๔๘. พลตรี ธีระ บูรณกสิพงษ์ นายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม    เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
                 ๔๙. พลตรี วิรัตน์ สุดรุ่ง นายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม    เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
                 ๕๐. พลตรี ศัลยพงศ์ ประสิทธิ์วัฒนชัย นายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำสำนักปลัดกระทรวงกลาโหม    เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
                 ๕๑. พลตรี นคร ขำสุนทร ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม    เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
                 ๕๒. พลตรี ธำรงศักดิ์ ดีมงคล นายทหารประสานภารกิจทางทหารกับกระทรวงการต่างประเทศ สำนักนโยบายและแผนกลาโหม    เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
                 ๕๓. พลตรี อุสาหะ หาญชนบท ผู้ชำนาญการกองบัญชาการทหารสูงสุด    เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
                 ๕๔. พลตรีหญิง วรรณา วงศ์เมฆ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก    เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
                 ๕๕. พันเอก วิทยา บุญญาจันทร์    เป็น เลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
                 ๕๖. พันเอก มาโนช พงษ์พิสิษฐ    เป็น นายทหารประสานภารกิจทางทหารกับสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักนโยบายและแผนกลาโหม
                 ๕๗. นาวาเอก ประกาศ บุญสม    เป็น นายทหารประสานภารกิจทางทหารกับสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักนโยบายและแผนกลาโหม
                 ๕๘. พันเอก ประวิทย์ ภักดีอาษา    เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนกรมเสมียนตรา
                 ๕๙. พันเอก ชัชวาลย์ ขำเกษม    เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานกำลังพลกรมเสมียนตรา
                 ๖๐. พันเอก วิรัตน์ บรรเลง    เป็น ตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าคณะฝ่ายศาลทหารสูงสุด
                 ๖๑. พันเอก พฤทธิ์ สุวรรณทัต    เป็น เสนาธิการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
                 ๖๒. พันเอก สกนธ์ สัจจานิตย์    เป็น เสนาธิการกรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
                 ๖๓. พันเอก บัญชา กิตติคุปต์    เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
                 ๖๔. พันเอก รังสฤษดิ์ แจ้งเจนกิจ    เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
                 ๖๕. พันเอก จิระเดช โมกขะสมิต    เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
                 ๖๖. พันเอก ภัทรกฤตย์ ธีระรัตน์    เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
                 ๖๗. พันเอก นิวัติ จันทวัฒน์    เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
                 ๖๘. พันเอก วรวัฒน์ อินทรทัต    เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
                 ๖๙. พันเอก สุรวิศต์ ทองนิล    เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
                 ๗๐. พันเอก ชูชัย สินไชย    เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำปลัดการกระทรวงกลาโหม
                 ๗๑. นาวาเอก มนต์รักษ์ นิลกลัด    เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
                 ๗๒. พันเอก ชัชวาลย์ วงษ์เอก    เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม
                 ๗๓. นาวาอากาศเอก พัทธยา นุ่มสุวรรณ    เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม
                 ๗๔. พันเอก สาธิต สุวรรณประกร    เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม
                 ๗๕. พันเอก เดชา เวชสวรรค์    เป็น รองหัวหน้าสำนักปลัดกระทรวงกลาโหม
                 ๗๖. พันเอก ธีระศักดิ์ อัตตะนันทน์    เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำสำนักปลัดกระทรวงกลาโหม
                 ๗๗. พันเอก ยงยุทธ สิงหฤกษ์    เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำสำนักปลัดกระทรวงกลาโหม
                 ๗๘. พันเอก วทัญูญู ปรัชญานนท์    เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
                 ๗๙. พันเอก นคร พูลสนอง    เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
                 ๘๐. พันเอกหญิง พูนภิรมย์ ลิปตพัลลภ    เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

กองบัญชาการทหารสูงสุด

                 ๘๑. พลเรือเอก ชัย สุวรรณภาพ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ   เป็น รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
                 ๘๒. พลเอก สุรพล ชินะจิตร รองเสนาธิการทหาร    เป็น เสนาธิการทหาร
                 ๘๓. พลเอก พูนศักดิ์ นาคพัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุด    เป็น รองเสนาธิการทหาร
                 ๘๔. พลเรือโท อกนิษฐ์ หมื่นศรี ผู้บัญชาการกองเรือภาคที่ ๑ กองเรือยุทธการ    เป็น รองเสนาธิการทหาร
                 ๘๕. พลโท รณจักร สวัสดิเกียรติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ    เป็น ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
                 ๘๖. พลโท สุนทร โสภณศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก    เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารสูงสุด
                 ๘๗. พลโท วินัย ภัททิยกุล ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุด    เป็น ที่ปรึกษาพิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุด
                 ๘๘. พลโท ธารินทร์ สุตะพาหะ ผู้บัญชาการสงครามพิเศษ    เป็น ที่ปรึกษาพิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุด
                 ๘๙. พลโท ทำนุ อินสว่าง ปลัดบัญชีทหาร    เป็น ที่ปรึกษาพิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุด
                 ๙๐. พลโท อนนท์ จันทร์บาง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุด    เป็น ที่ปรึกษาพิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุด
                 ๙๑. พลโท อาชวินทร์ เศวตเศรนี แม่ทัพน้อยที่ ๑    เป็น ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (อัตรา พลเอก)
                 ๙๒. พลโท สุรพันธ์ พุ่มแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก    เป็น ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (อัตรา พลเอก)
                 ๙๓. พลเรือโท ยอดชาย ชุมแสง ณ อยุธยา รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ    เป็น ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (อัตรา พลเรือเอก)
                 ๙๔. พลอากาศโท ทองเลื่อน ประพัฒน์ทอง รองผู้บัญชาการกองบัญชาการยุทธทางอากาศ    เป็น ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (อัตรา พลอากาศเอก)
                 ๙๕. พลโท ชัยนันท์ อาจวงษ์ จเรทหาร    เป็น ปลัดบัญชีทหาร
                 ๙๖. พลโท เกษมศักดิ์ ปลูกสวัสดิ์ รองผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ    เป็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
                 ๙๗. พลโท เขมรัฐ กาญจนวัฒน์ หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด    เป็น เจ้ากรมยุทธการทหาร
                 ๙๘. พลเรือโท อภิชาติ เพ็งศรีทอง ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำผู้บัญชาการทหารสูงสุด    เป็น เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหาร
                 ๙๙. พลตรี ปิติ กัมพูพงศ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ    เป็น รองผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
                 ๑๐๐. พลตรี ฉัตรเฉลิมพล บุศยกุล เจ้ากรมจเรทหารบก    เป็น จเรทหาร
                 ๑๐๑. พลตรี ถนอมศักดิ์ รอดสว่าง ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก    เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำเสนาธิการทหาร
                 ๑๐๒. พลตรี ชัยศึก แก้ววิรุฬ ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด    เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารสูงสุด
                 ๑๐๓. พลตรี ชยุติ สุวรรณมาศ ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด    เป็น ที่ปรึกษากองบัญชาการทหารสูงสุด
                 ๑๐๔. พลตรี วันชัย วัยปัทมะ รองปลัดบัญชีทหารบก    เป็น ที่ปรึกษากองบัญชาการทหารสูงสุด
                 ๑๐๕. พลตรี เสริมศักดิ์ วิเศษไชยศรี ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก    เป็น ที่ปรึกษากองบัญชาการทหารสูงสุด
                 ๑๐๖. พลตรี วัชระ รังสฤษฎ์โยธิน ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก    เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
                 ๑๐๗. พลตรี ประวัติ คุณโฑถม รองผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย    เป็น ที่ปรึกษากองบัญชาการทหารสูงสุด
                 ๑๐๘. พลตรี ธีระฉัตร คำรพวงศ์ รองเจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหาร    เป็น ที่ปรึกษากองบัญชาการทหารสูงสุด
                 ๑๐๙. พลตรี สมชาย เชนะโยธิน รองเจ้ากรมกำลังพลทหาร    เป็น ที่ปรึกษากองบัญชาการทหารสูงสุด
                 ๑๑๐. พลอากาศตรี มนัส รูปขจร ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ    เป็น ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (อัตรา พลอากาศโท)
                 ๑๑๑. พลอากาศตรี ชูชาติ ชวนชม รองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ    เป็น ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
                 ๑๑๒. พลอากาศตรี อนุจิตร มีอิ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ    เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
                 ๑๑๓. พลเรือตรี วีรพล วรานนท์ ผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ    เป็น ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (อัตรา พลเรือโท)
                 ๑๑๔. พลเรือตรี มานัส ทองเจียม หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ    เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
                 ๑๑๕. พลตรี ธัญ เหมจินดา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยทางยุทธศาสตร์สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ    เป็น ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (อัตรา พลโท)
                 ๑๑๖. พลตรี พีระ หินทอง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา    เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด
                 ๑๑๗. พลตรี พีรพจน์ ภูมิจิตร รองเจ้ากรมการสรรพกำลังทหาร    เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด
                 ๑๑๘. พลตรี วีระ พลวัฒน์ ผู้บัญชาการศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหาร    เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด
                 ๑๑๙. พลตรี สมเกียรติ มาสมบูรณ์ ผู้ช่วยเจ้ากรมสารบรรณทหาร    เป็น รองเจ้ากรมกำลังพลทหาร
                 ๑๒๐. พลตรี ปิยะศักดิ์ เทศบุตร ผู้อำนวยการสำนักวางแผนการฝึกร่วมและผสมกรมยุทธการทหาร    เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด
                 ๑๒๑. พลตรี ชิณณวร ศรีสุขวัฒนา ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก    เป็น ผู้ช่วยเจ้ากรมสารบรรณทหาร
                 ๑๒๒. พลเรือตรี ยอดชาย รักสำหรวจ ผู้บัญชาการกองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์กองเรือยุทธการ    เป็น รองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
                 ๑๒๓. พลตรี นิพัทธ์ ทองเล็ก ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกรมยุทธการทหาร    เป็น ผู้อำนวยการสำนักวางแผนการฝึกร่วมและผสม กรมยุทธการทหาร
                 ๑๒๔. พลตรี ประสิทธิชัย พิบูลรัตน์ รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหาร    เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด
                 ๑๒๕. พลตรี พิชิต สิลากร ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา    เป็น รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหาร
                 ๑๒๖. พลตรี วิศาล จันทสุนทร ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์กรมข่าวทหาร    เป็น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยทางยุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
                 ๑๒๗. พลตรี ยงยุทธ ทักขนนท์ ผู้ช่วยเจ้ากรมการสรรพกำลังทหาร    เป็น รองเจ้ากรมการสรรพกำลังทหาร
                 ๑๒๘. พลตรี วิชิต เคนคะสุมาตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด    เป็น รองเจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหาร
                 ๑๒๙. พลตรี ดนัย เงินโสภา ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด    เป็น ผู้ช่วยเจ้ากรมการสรรพกำลังทหาร
                 ๑๓๐. พลตรี ณรงค์ เชื่อฟัง ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีทหาร    เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด
                 ๑๓๑. พลตรี ธีรพงศ์ จิระวงศ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย    เป็น รองผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย
                 ๑๓๒. พลตรี ภาษิต สนธิขันธ์ ผู้ชำนาญการกองบัญชาการทหารสูงสุด    เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด
                 ๑๓๓. พลตรี จารึก พัฒนธรรม ผู้ชำนาญการกองบัญชาการทหารสูงสุด    เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด
                 ๑๓๔. พลตรี ดำรงศักดิ์ จำปาถิ่น ผู้ชำนาญการกองบัญชาการทหารสูงสุด    เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด
                 ๑๓๕. พลตรี ครรชิต สุมังคะโยธิน ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด    เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด
                 ๑๓๖. พลตรี อรรณพ สมบัติทวี ผู้ช่วยเจ้ากรมข่าวทหาร    เป็น รองเจ้ากรมข่าวทหาร
                 ๑๓๗. พลตรี เอกชัย ศรีวิลาศ ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ    เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด
                 ๑๓๘. พลตรี เชวงศักดิ์ ทองสลวย นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม    เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด
                 ๑๓๙. พลตรี ธนศักดิ์ สุทธิเทศ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม    เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด
                 ๑๔๐. พันเอก พิพัฒน์ เด็ดแก้ว    เป็น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
                 ๑๔๑. พันเอก สุวรรณ สมิงแก้ว    เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
                 ๑๔๒. พันเอก รฐา สืบจากยง    เป็น ผู้ชำนาญการกองบัญชาการทหารสูงสุด
                 ๑๔๓. พันเอก อัศวิน จันทรังษี    เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีทหาร
                 ๑๔๔. พันเอก ธนูสินธุ์ อำไพวิทย์    เป็น ผู้ชำนาญการกองบัญชาการทหารสูงสุด
                 ๑๔๕. พันเอก อนุชิต อินทรทรัพย์    เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำเสนาธิการทหาร
                 ๑๔๖. พันเอก อาจศักดิ์ ถาวรฉันท์    เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
                 ๑๔๗. พันเอก พอพล มณีรินทร์    เป็น ผู้ชำนาญการกองบัญชาการทหารสูงสุด
                 ๑๔๘. พันเอก สุรพันธ์ ศรีสาคร    เป็น ผู้บัญชาการศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหาร
                 ๑๔๙. นาวาอากาศเอก สุรศักดิ์ มารุ่งเรือง    เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองเสนาธิการทหาร
                 ๑๕๐. นาวาอากาศเอก เสริมพงศ์ ฉลาดปรุ    เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองผู้บัญการทหารสูงสุด
                 ๑๕๑. พันเอก อุดมศักดิ์ จงศิริ    เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
                 ๑๕๒. พันเอก มะ โพธิ์งาม    เป็น ผู้ชำนาญการกองบัญชาการทหารสูงสุด
                 ๑๕๓. พันเอก ฉัตร์ชัย หิรัญเรือง    เป็น ผู้ชำนาญการกองบัญชาการทหารสุด
                 ๑๕๔. พันเอก ทิวากร โชตนา    เป็น ผู้ชำนาญการกองบัญชาการทหารสูงสุด
                 ๑๕๕. นาวาเอก โองการ วิชัยกุล    เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองเสนาธิการทหาร
                 ๑๕๖. นาวาเอก อภิชาต สุวรรณะชฎ    เป็น ผู้ช่วยเจ้ากรมกำลังพลทหาร
                 ๑๕๗. พันเอก พนม บัติประโคน    เป็น ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (อัตราพลตรี)
                 ๑๕๘.พันเอก เชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์    เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย
                 ๑๕๙.พันเอก ภุชงค์ รัตนวรรณ    เป็น ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกรมยุทธการทหาร
                 ๑๖๐.พันเอก อัศวิน อิทธิรส    เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองเสนาธิการทหาร
                 ๑๖๑.นาวาเอก สุพจน์ สุดประเสริฐ    เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
                 ๑๖๒.นาวาเอก พลวัฒน์ สิโรดม    เป็น ผู้ช่วยเจ้ากรมข่าวทหาร
                 ๑๖๓.นาวาอากาศเอก ทศพร วรกิตติ    เป็น ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องการประเทศ (อัตรา พลอากาศตรี)
                 ๑๖๔.พันเอก ณัฐติพล กนกโชติ    เป็น ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์ กรมข่าวทหาร
                 ๑๖๕. พันเอกหญิง อุบลรัตน์ เมืองมั่น    เป็น ผู้ชำนาญการกองบัญชาการทหารสูงสุด
                 ๑๖๖. พันเอกหญิง ชมพูนุท จูฑะพุทธิ    เป็น ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (อัตรา พลตรีหญิง)
                 ๑๖๗. พันเอกหญิง วนิดา ศุภสมุทร    เป็น ผู้ชำนาญการกองบัญชาการทหารสูงสุด

กองทัพบก

                 ๑๖๘. พลเอก วัธนชัย ฉายเหมือนวงศ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก    เป็น รองผู้บัญชาการทหารบก
                 ๑๖๙. พลเอก วิชิต ยาทิพย์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก    เป็น ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก
                 ๑๗๐. พลเอก ชันสิทธิ์ ชินวัตร ที่ปรึกษาพิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุด    เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก
                 ๑๗๑. พลเอก จำลอง บุญกระพือ หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา    เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
                 ๑๗๒. พลเอก ไพบูลย์ จึงสำราญ ที่ปรึกษาพิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุด    เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
                 ๑๗๓. พลเอก ประสิทธิ์ มงคลธรรม ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ    เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
                 ๑๗๔. พลโท สิริชัย ธัญญสิริ รองเสนาธิการทหารบก    เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก
                 ๑๗๕. พลโท วีระชัย เอี่ยมสอาด เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก    เป็น เสนาธิการทหารบก
                 ๑๗๖. พลโท พงษ์เทพ เทศประทีป รองเสนาธิการทหารบก    เป็น หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา
                 ๑๗๗. พลโท พรชัย เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา แม่ทัพภาคที่ ๑    เป็น ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก
                 ๑๗๘. พลโท กิตกูร อุทยางกูร แม่ทัพน้อยที่ ๒    เป็น ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก
                 ๑๗๙. พลโท เถกิง นิรัติศัย ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายกำลังพล    เป็น รองเสนาธิการทหารบก
                 ๑๘๐. พลโท เลิศรัตน์ รัตนวานิช ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายข่าว    เป็น รองเสนาธิการทหารบก
                 ๑๘๑. พลโท ประวิตร วงษ์สุวรรณ ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายยุทธการ    เป็น แม่ทัพภาคที่ ๑
                 ๑๘๒. พลโท ปฐมพงษ์ เกษรศุกร์ ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายกิจการพลเรือน    เป็น ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายข่าว
                 ๑๘๓. พลโท พิสิฐ ปาสาณพันธ์ นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชาสำนักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก    เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
                 ๑๘๔.พลโท ชาญ ปานสิน ที่ปรึกษากองทัพบก    เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
                 ๑๘๕. พลโท ภาณุ โกศลสิทธิ์ ที่ปรึกษากองทัพบก    เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
                 ๑๘๖. พลโท สุรพงษ์ อุทัยฉาย ที่ปรึกษากองทัพบก    เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
                 ๑๘๗. พลโท จำลอง โพธิ์ทอง รองหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา    เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
                 ๑๘๘. พลโท วันชัย ทองสุขุม ที่ปรึกษากองทัพบก    เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
                 ๑๘๙. พลโท ฉัตรชัย ธรรมรักษา ที่ปรึกษากองบัญชาการทหารสูงสุด    เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
                 ๑๙๐. พลโท สมศักดิ์ รอดโพธิ์ทอง ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม    เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
                 ๑๙๑. พลโท สุรินทร์ พิกุลทอง ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม    เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
                 ๑๙๒. พลโท ธมรัตน์ ยืนยง ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำปลัดกระทรวงกลาโหม    เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
                 ๑๙๓. พลโท ธงชัย บุญพิทักษ์ หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม    เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
                 ๑๙๔. พลโท ศรีโพธิ์ เปาวรัตน์ หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม    เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
                 ๑๙๕.พลโท ธีระ เทพวัลย์ หัวหน้านายทหารประสานภารกิจทางทหารกับสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักนโยบายและแผนกลาโหม    เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
                 ๑๙๖. พลตรี ธีระ บุญพิทักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก    เป็น รองหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา
                 ๑๙๗. พลตรี เรวัตร รัตนผ่องใส รองแม่ทัพภาคที่ ๔    เป็น ที่ปรึกษากองทัพบก
                 ๑๙๘. พลตรี พิชัย รอดเรืองศรี รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า    เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชาสำนักงานผู้บัญชากองทัพบก (อัตรา พลโท)
                 ๑๙๙. พลตรี ธนู ศรียากูล รองแม่ทัพภาคที่ ๒    เป็น แม่ทัพน้อยที่ ๒
                 ๒๐๐. พลตรี ปรีชา เปรมาสวัสดิ์ รองแม่ทัพภาคที่ ๑    เป็น ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายกิจการพลเรือน
                 ๒๐๑. พลตรี ชาตรี พัธนพันธุ์ ผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่    เป็น รองหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา
                 ๒๐๒. พลตรี ชุมแสง สวัสดิสงคราม รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก    เป็น เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก
                 ๒๐๓. พลตรี วิเชียร พันธุ์มงคล ผู้บัญชาการศูนย์การทหารราบ    เป็น ที่ปรึกษากองทัพบก
                 ๒๐๔ พลตรี เฉลิมศักดิ์ วรกิจโภคาทร เจ้ากรมการสารวัตรทหารบก    เป็น ที่ปรึกษากองทัพบก
                 ๒๐๕. พลตรี ยุทธศักดิ์ รักษ์ศรี รองแม่ทัพภาคที่ ๑    เป็น แม่ทัพน้อยที่ ๑
                 ๒๐๖. พลตรี องอาจ ชูตินันทน์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๒    เป็น ที่ปรึกษากองทัพบก
                 ๒๐๗. พลตรี สุจิต จิตต์รักมั่น รองเจ้ากรมการทหารช่าง    เป็น ที่ปรึกษากองทัพบก
                 ๒๐๘. พลตรี ไพโรจน์ วัฒนโยธิน เจ้ากรมกำลังพลทหารบก    เป็น ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายกำลังพล
                 ๒๐๙. พลตรี หม่อมหลวงวิบูลย์ สุประดิษฐ เจ้ากรมยุทธการทหารบก    เป็น ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายยุทธการ
                 ๒๑๐. พลตรี สนธิ บุญยรัตกลิน รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ    เป็น ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
                 ๒๑๑. พลตรี ประจัญ การสุทธิ์ ผู้บัญชาการหน่วยข่าวกรองทางทหาร    เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
                 ๒๑๒. พลตรี สุรวัช บุตรวงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด    เป็น ผู้บัญชาการหน่วยข่าวกรองทางทหาร
                 ๒๑๓ พลตรี บรรเทิง พูนขำ ผู้ช่วยปลัดบัญชีทหารบก    เป็น เจ้ากรมการเงินทหารบก
                 ๒๑๔. พลตรี พัลลภ อาชวาคม ผู้บัญชาการศูนย์การบินทหารบก    เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
                 ๒๑๕. พลตรี พงษ์ศักดิ์ เอกบรรณสิงห์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๕    เป็น รองแม่ทัพภาคที่ ๔
                 ๒๑๖. พลตรี อภิชัย ทรงศิลป์ ผู้ช่วยปลัดบัญชีทหารบก    เป็น รองปลัดบัญชีทหารบก
                 ๒๑๗. พลตรี สุภาษิต วรศาสตร์ เสนาธิการกรมการทหารช่าง    เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
                 ๒๑๘. พลตรี ชัยยุทธ เทพยสุวรรณ ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ ๓    เป็น รองเจ้ากรมการทหารช่าง
                 ๒๑๙. พลตรี เหิร วรรณประเสริฐ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๓    เป็น รองแม่ทัพภาคที่ ๒
                 ๒๒๐. พลตรี อาทร โลหิตกุล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๔    เป็น รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก
                 ๒๒๑. พลตรี วันชัย สุกสี ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสุราษฎร์ธานี    เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
                 ๒๒๒.พลตรี กัมพล วิทยาสารรณยุต เสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารบก    เป็น ผู้บัญชาการศูนย์การทหารราบ
                 ๒๒๓. พลตรี อมรฤทธิ์ แพทย์เจริญ ผู้บัญชาการกองพลรบพิเศษที่ ๑    เป็น รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
                 ๒๒๔. พลตรี เดชา สถิรอังกูร ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกพะเยา    เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๒
                 ๒๒๕. พลตรี อุดม พรหมโยธิน ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์    เป็น รองแม่ทัพภาคที่ ๑
                 ๒๒๖. พลตรี จิรสิทธิ เกษะโกมล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๑    เป็น ผู้บัญชาการกองพลที่ ๑ รักษาพระองค์
                 ๒๒๗. พลตรี ประวิทย์ น่วมพารา เจ้ากรมสารบรรณทหารบก    เป็น เจ้ากรมกำลังพลทหารบก
                 ๒๒๘. พลตรี ไพศาล กตัญญู ผู้บัญชาการกองพลที่ ๑ รักษาพระองค์    เป็น รองแม่ทัพภาคที่ ๑
                 ๒๒๙. พลตรี วิบูลย์ ปิยะพิสุทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก    เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่
                 ๒๓๐. พลตรี บัณฑูร ติปยานนท์ เสนาธิการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ    เป็น ผู้บัญชาการกองพลรบพิเศษที่ ๑
                 ๒๓๑. พลตรี กิติ พลชัย เสนาธิการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า     เป็น รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
                 ๒๓๒. พลตรี กิตติพงษ์ เกษโกวิท ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๑๕    เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
                 ๒๓๓. พลตรี สถาพร ธนรักษ์ เสนาธิการกองทัพน้อยที่ ๒    เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
                 ๒๓๔. พลตรี สุจิตร สิทธิประภา ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๑๒    เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๓
                 ๒๓๕. พลตรี วิชัย นิทธยุ ผู้ชำนาญการกองทัพบก    เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
                 ๒๓๖. พลตรี ดิเรก เอกฉันท์ ผู้ชำนาญการกองทัพบก    เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
                 ๒๓๗. พลตรี เกียรติศักดิ์ ศรีวฤทธิ์ ผู้ช่วยหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา     เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
                 ๒๓๘. พลตรี พัลลภ ตุละรัต ผู้ช่วยหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชากองทัพบก    เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
                 ๒๓๙. พลตรี วรเดช ภูมิจิตร นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชาสำนักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก    เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
                 ๒๔๐. พลตรี ประภาส ภัทรนาวิน ผู้ชำนาญการกองทัพบก    เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
                 ๒๔๑. พลตรี สว่าง ดำเนินสวัสดิ์ นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา สำนักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก    เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
                 ๒๔๒. พลตรี จำนง แนวเล็ก นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา สำนักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก    เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
                 ๒๔๓. พลตรี ธีรศักดิ์ วาสิกดิลก นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา สำนักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก    เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
                 ๒๔๔. พลตรี ทวีเดช ดวงอุไร ผู้ชำนาญการกองทัพบก    เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
                 ๒๔๕. พลตรี อัษฎางค์ โชติประศาสน์อินทาระ ผู้ชำนาญการกองทัพบก    เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
                 ๒๔๖. พลตรี คณิทธิพล มันตาภรณ์ นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา สำนักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก    เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
                 ๒๔๗. พลตรี สุชาติ ภักดีพินิจ ผู้ชำนาญการกองทัพบก    เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
                 ๒๔๘. พลตรี จิรพันธ์ เกษมศานติ์สุข ผู้ชำนาญการกองทัพบก    เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
                 ๒๔๙. พลตรี ชาญชัย สุนทรเกส ผู้ชำนาญการกองทัพบก    เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
                 ๒๕๐. พลตรี ดุสิต เครือใย ผู้ชำนาญการกองทัพบก    เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
                 ๒๕๑. พลตรี สุวิทย์ แม้นเหมือน ผู้ชำนาญการกองทัพบก    เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
                 ๒๕๒. พลตรี ชลอ กิ่งทอง ผู้ชำนาญการกองทัพบก    เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
                 ๒๕๓. พลตรี ถาวรศักดิ์ ปริงทอง ผู้ชำนาญการกองทัพบก    เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
                 ๒๕๔. พลตรี ชายชาญ หาญยุทธ นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา สำนักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก    เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
                 ๒๕๕. พลตรี อภิสิทธิ์ วีระบูล ผู้ชำนาญการกองทัพบก    เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
                 ๒๕๖. พลตรี วีรศักดิ์ ปานเจริญ ผู้ชำนาญการกองทัพบก    เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
                 ๒๕๗. พลตรี เอกชัย จุลเสวก ผู้ชำนาญการกองทัพบก    เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
                 ๒๕๘. พลตรี ธีรนันท์ รจนา ผู้ชำนาญการกองบัญชาการทหารสูงสุด    เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
                 ๒๕๙. พลตรี ธีระ คล้ายอ่างทอง ผู้ชำนาญการกองบัญชาการทหารสูงสุด    เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
                 ๒๖๐. พลตรี พิชิต ยูวะนิยม ผู้ชำนาญการกองบัญชาการทหารสูงสุด    เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
                 ๒๖๑. พลตรี อรรคพล จำปาน้อย หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำรองเสนาธิการทหาร    เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
                 ๒๖๒. พลตรี ทองแก้ว ธีระสานต์ ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ    เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
                 ๒๖๓. พลตรี สมหวัง ยัญญะสิทธิ์ ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด    เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
                 ๒๖๔. พลตรี พงศ์ศักดิ์ ตีระแพทย์ ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ    เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
                 ๒๖๕. พลตรี สุธน อัคนิบุตร ผู้ชำนาญการกองบัญชาการทหารสูงสุด    เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
                 ๒๖๖. พลตรี ณรงค์ เจริญครองสกุล ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำเสนาธิการทหาร    เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
                 ๒๖๗. พลตรี ทรงเกียรติ ส่งเจริญ ผู้อำนวยการโรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร    เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
                 ๒๖๘. พลตรี พลางกูร กล้าหาญ นายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม    เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
                 ๒๖๙. พลตรี ธนเดช พริ้งทองฟู นายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม    เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
                 ๒๗๐. พลตรี อดิศักดิ์ รัตนรามา นายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม    เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
                 ๒๗๑. พลตรี สมศักดิ์ สกุลทอง ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม    เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
                 ๒๗๒. พลตรี ชัยยุทธ ยุตยรรยง ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม    เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
                 ๒๗๓. พลตรี เสนิส ไพรทอง นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำสำนักปลัดกระทรวงกลาโหม    เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
                 ๒๗๔. พลตรี มงคล จิวะสันติการ ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม    เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
                 ๒๗๕. พลตรีหญิง สุรีย์พร คุณาไทย ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม    เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
                 ๒๗๖. พันเอก ชรินทร์ มังกรดิน เป็น เจ้ากรมการทหารสื่อสาร
                 ๒๗๗. พันเอก วิบูลย์ รักษาเสรี เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพบก
                 ๒๗๘. พันเอก เถลิงพันธุ์ เชี่ยวเวช เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา สำนักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก (อัตรา พลตรี)
                 ๒๗๙. พันเอก เอนก พรหมปฏิมา เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา สำนักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก (อัตรา พลตรี)
                 ๒๘๐. พันเอก คึกฤทธิ์ ลียะวณิช เป็น เจ้ากรมการสารวัตรทหารบก
                 ๒๘๑. พันเอก หม่อมหลวงกิติมาศ สุขสวัสดิ์ เป็น เจ้ากรมการขนส่งทหารบก
                 ๒๘๒. พันเอก สันติ คุตตะสิงคี เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา สำนักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก (อัตรา พลตรี)
                 ๒๘๓. พันเอก ประศาสน์ เจริญชัย เป็น เสนาธิการกองทัพน้อยที่ ๒
                 ๒๘๔.พันเอก ปรีชา โตสุขศรี เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพบก
                 ๒๘๕. พันเอก โกวิท รักษาเสรี เป็น ผู้บัญชาการศูนย์การบินทหารบก
                 ๒๘๖. พันเอก วีรวิทย์ คูสำราญ เป็น ผู้อำนวยการโรงงานซ่อมสร้างรถยนต์ทหาร กรมสรรพาวุธ ทหารบก
                 ๒๘๗. พันเอก ประสารโชค ธุวะนุติ เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา สำนักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก (อัตรา พลตรี)
                 ๒๘๘. พันเอก กอบบุญ วิชิต เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพบก
                 ๒๘๙. พันเอก ปริญญา คุ้มเปลี่ยน เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา สำนักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก (อัตรา พลตรี)
                 ๒๙๐. พันเอก ชูเกียรติ ปลอดในเมือง เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพบก
                 ๒๙๑. พันเอก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา  เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๔
                 ๒๙๒. พันเอก ประสม สอนปาน  เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำผู้บังคับบัญชา สำนักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก (อัตรา พลตรี)
                 ๒๙๓. พันเอก สุคนธ์ ฉิมบ้านไร่  เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพบก
                 ๒๙๔. พันเอก วสิษฐ์ธร สุขสภา  เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพบก
                 ๒๙๕. พันเอก สุชาติ ตระกูลยิ่งยง  เป็น เสนาธิการกรมการทหารช่าง
                 ๒๙๖. พันเอก สุเทพ ศรีสารัตน์  เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพบก
                 ๒๙๗. พันเอก ชยันต์ สุทธิวิริยะ  เป็น เจ้ากรมสารบรรณทหารบก
                 ๒๙๘. พันเอก จริยะ ทองทับ  เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพบก
                 ๒๙๙. พันเอก จักรกฤษณ์ อินทรทัต  เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำผู้บังคับบัญชา สำนักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก (อัตรา พลตรี)
                 ๓๐๐. พันเอก องค์กร ทองประสม  เป็น เสนาธิการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
                 ๓๐๑. พันเอก วิโรจน์ บัวจรูญ  เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๕
                 ๓๐๒. พันเอก สุนทร อ่อนละมัย  เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพบก
                 ๓๐๓. พันเอก วรวิทย์ พรรณสมัย  เป็น เสนาธิการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
                 ๓๐๔. พันเอก อธิคม ตันเลิศ  เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพบก
                 ๓๐๕. พันเอก ต่อศักดิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา  เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพบก
                 ๓๐๖. พันเอก วุทธิไกร ผาลิโน  เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพบก
                 ๓๐๗. พันเอก สินชัย นุตสถิตย์  เป็น ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสุราษฎร์ธานี
                 ๓๐๘. พันเอก มานะ สิงห์สุวรรณ  เป็น ผู้ช่วยหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำผู้บังคับบัญชา
                 ๓๐๙. พันเอก ธีระวัฒน์ บุณยะประดับ  เป็น ผู้บัญชาการศูนย์อุตสาหกรรมสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
                 ๓๑๐. พันเอก ฤทธิชัย เถาทอง  เป็น เสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารบก
                 ๓๑๑. พันเอก ชัยวัฒน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา  เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพบก
                 ๓๑๒. พันเอก อุทัย รูปงาม  เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพบก
                 ๓๑๓. พันเอก ธวัชชัย วัฒนะ  เป็น ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกพะเยา
                 ๓๑๔. พันเอก ณัฐพจน์ บุญมา  เป็น ผู้ช่วยหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำผู้บังคับบัญชา
                 ๓๑๕. พันเอก มนตรี สังขทรัพย์  เป็น เจ้ากรมจเรทหารบก
                 ๓๑๖. พันเอก วัฒนา ปรีชาญาณ  เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพบก
                 ๓๑๗. พันเอก เธียรศักดิ์ พะลายานนท์  เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพบก
                 ๓๑๘. พันเอก ชาติชาย บุญวัฒนะกุล  เป็น เจ้ากรมยุทธการทหารบก
                 ๓๑๙. พันเอก สังคม จันทรธรรม  เป็น ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ ๓
                 ๓๒๐. พันเอก บุณยวัจน์ เครือหงส์  เป็น ผู้ช่วยปลัดบัญชีทหารบก
                 ๓๒๑. พันเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา  เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์
                 ๓๒๒. พันเอก ทองพร จันทนะลิขิต  เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพบก
                 ๓๒๓. พันเอก ชลวิชญ์ เพิ่มทรัพย์  เป็น ผู้ช่วยปลัดบัญชีทหารบก
                 ๓๒๔. พันเอก สำเริง ศิวาดำรงค์  เป็น ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์
                 ๓๒๕. พันเอก พฤณฑ์ สุวรรณทัต  เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๑

กองทัพเรือ

                 ๓๒๖. พลเรือเอก สุทัศน์ ขยิ่ม หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา  เป็น รองผู้บัญชาการทหารเรือ
                 ๓๒๗. พลเรือเอก บรรณวิทย์ เก่งเรียน ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ  เป็น ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ
                 ๓๒๘. พลเรือเอก ชาติ นาวาวิจิตร ที่ปรึกษาพิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุด  เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ
                 ๓๒๙. พลเรือเอก สัญญา ภูติโยธิน ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ  เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ
                 ๓๓๐. พลเรือโท ไพศาล อัมระปาล ผู้ช่วยเสนาธิการทหารเรือฝ่ายกำลังพล  เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ
                 ๓๓๑. พลเรือโท ชุมพล ปัจจุสานนท์ รองเสนาธิการทหารเรือ  เป็น เสนาธิการทหารเรือ
                 ๓๓๒. พลเรือโท ยงยุทธ นพคุณ รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ  เป็น ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ
                 ๓๓๓. พลเรือโท เทวินทร์ มุ่งธัญญา ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง  เป็น หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา
                 ๓๓๔. พลเรือโท สุรวิทย์ บุญญานุสาสน์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ  เป็น ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ
                 ๓๓๕. พลเรือโท ประทีปเด่น เวศกาวี เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ  เป็น ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ
                 ๓๓๖. พลเรือโท ไพศาล นภสินธุวงศ์ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ  เป็น ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง
                 ๓๓๗. พลเรือโท พีรศักดิ์ วัชรมูล ผู้ช่วยเสนาธิการทหารเรือฝ่ายยุทธบริการ  เป็น ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ
                 ๓๓๘. พลเรือโท สุนทร คชวัฒน์ หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารเรือ  เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ
                 ๓๓๙. พลเรือโท สุนทร สุกไสว ผู้บัญชาการกองเรือภาคที่ ๒ กองเรือยุทธการ  เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ
                 ๓๔๐. พลเรือโท วิชัย ยุวนางกูร รองหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา  เป็น รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ
                 ๓๔๑. พลเรือโท สถิรพันธุ์ เกยานนท์ รองหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา  เป็น รองเสนาธิการทหารเรือ
                 ๓๔๒. พลเรือโท สามภพ อัมระปาล ผู้ช่วยเสนาธิการทหารเรือฝ่ายการข่าว  เป็น ผู้บัญชาการกองเรือภาคที่ ๒ กองเรือยุทธการ
                 ๓๔๓. พลเรือโท ประจิต พิทยภัทร์ ผู้ช่วยเสนาธิการทหารเรือฝ่ายยุทธการ  เป็น ผู้บัญชาการกองเรือภาคที่ ๑ กองเรือยุทธการ
                 ๓๔๔. พลเรือโ ท สุรินทร์ เริงอารมณ์ เสนาธิการกองเรือยุทธการ  เป็น เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ
                 ๓๔๕. พลเรือโท สุรศักดิ์ ศรีอรุณ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ
                 ๓๔๖. พลเรือโท วัชรินทร์ สุวินทรากร เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหาร  เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ
                 ๓๔๗. พลเรือโท สุรัตน์ นัยสวัสดิ์ ที่ปรึกษากองทัพเรือ  เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ
                 ๓๔๘. พลเรือโท ธีรพันธ์ ทิมประเสริฐ ที่ปรึกษากองทัพเรือ  เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ
                 ๓๔๙. พลเรือตรี ทรงศักดิ์ กิตติพีรชล รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือฝ่ายบริหาร  เป็น ที่ปรึกษากองทัพเรือ
                 ๓๕๐. พลเรือตรี ปิยะ ถมยา ผู้ช่วยหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา  เป็น รองหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา
                 ๓๕๑. พลเรือตรี นคร อรัณยะนาค หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำเสนาธิการทหารเรือ  เป็น รองหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา
                 ๓๕๒. พลเรือตรี สมใจ วัฒนโยธิน รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ  เป็น เสนาธิการกองเรือยุทธการ
                 ๓๕๓. พลเรือตรี ยงยศ ห่วงนิกร เจ้ากรมกำลังพลทหารเรือ  เป็น ผู้ช่วยเสนาธิการทหารเรือฝ่ายกำลังพล
                 ๓๕๔. พลเรือตรี ทวิช ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา เจ้ากรมการเงินทหารเรือ  เป็น ที่ปรึกษากองทัพเรือ
                 ๓๕๕.พลเรือตรี ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ เจ้ากรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ  เป็น รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ
                 ๓๕๖. พลเรือตรี กำธร พุ่มหิรัญ ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่๑กองเรือยุทธการ  เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารเรือ
                 ๓๕๗.พลเรือตรี ประวิตร์ ศรีสุขวัฒนา เจ้ากรมข่าวทหารเรือ  เป็น ผู้ช่วยเสนาธิการทหารเรือฝ่ายการข่าว
                 ๓๕๘.พลเรือตรี นิพนธ์ จักษุดุลย์ เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ  เป็น ผู้ช่วยเสนาธิการทหารเรือฝ่ายยุทธบริการ
                 ๓๕๙.พลเรือตรี วัลลภ เกิดผล เจ้ากรมยุทธการทหารเรือ  เป็น ผู้ช่วยเสนาธิการทหารเรือฝ่ายยุทธการ
                 ๓๖๐.พลเรือตรี อนันต์ ต่อประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ  เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
                 ๓๖๑.พลเรือตรี วีรวัฒน์ วงษ์ดนตรี รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือฝ่ายเทคนิค  เป็น รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือฝ่ายบริหาร
                 ๓๖๒.พลเรือตรี จรัย โกมุทแดง เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ  เป็น รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือฝ่ายเทคนิค
                 ๓๖๓.พลเรือตรี วีระพันธ์ งอกงาม รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ  เป็น เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ
                 ๓๖๔.พลเรือตรี กอบพงศ์ ทองคำวงศ์ เจ้ากรมพลาธิการทหารเรือ  เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
                 ๓๖๕.พลเรือตรี วุฒิ จันทร์ยิ้ม ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ  เป็น รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ
                 ๓๖๖.พลเรือตรี สมเดช ทองเปี่ยม รองเสนาธิการกองเรือยุทธการ  เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองผู้บัญชาการทหารเรือ
                 ๓๖๗.พลเรือตรี ขจรศักด์ ประดับวิทย์ รองผู้บัญชาการกองเรือภาคที่๑กองเรือยุทธการ  เป็น เจ้ากรมเจรทหารเรือ
                 ๓๖๘.พลเรือตรี วรพจน์ วนินทานนท์ รองผู้อำนวยการอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ  เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำกองบัญชาการกองทัพเรือ
                 ๓๖๙.พลเรือตรี เทอดศักดิ์ พรหมศิริ ผู้ช่วยหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา  เป็น รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
                 ๓๗๐.พลเรือตรี สมบัติ อักษรศรี ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพเรือสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง  เป็น ผู้ช่วยหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา
                 ๓๗๑.พลเรือตรี จักราวุธ สุนทรสีมะ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ  เป็น เจ้ากรมสวัสดิการทหารเรือ
                 ๓๗๒.พลเรือตรี สมนึก อาศรัย รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ  เป็น รองผู้บัญชาการกองเรือภาคที่๑กองเรือยุทธการ
                 ๓๗๓.พลเรือตรี เดชา อยู่พรต เจ้ากรมเจรทหารเรือ  เป็น รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ
                 ๓๗๔.พลเรือตรี สุรินทร์ อรรฆย์วัชร ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ  เป็น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ
                 ๓๗๕.พลเรือตรี วรวุฒิ เอี่ยมเจริญ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา  เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
                 ๓๗๖.พลเรือตรี เอกชัย ชมสุวรรณ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพเรือ
                 ๓๗๗.พลเรือตรี ธนา บุนนาค ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ  เป็น ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
                 ๓๗๘.พลเรือตรี จำนงค์ กิตติพีรชล ผู้บัญชาการฐานทัพเรือพังงา  เป็น รองเสนาธิการกองเรือยุทธการ
                 ๓๗๙.พลเรือตรี ชาญชัย เจริญสุวรรณ เจ้ากรมสวัสดิการทหารเรือ  เป็น ผู้ช่วยหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา
                 ๓๘๐.พลเรือตรี วนิชย์ พุ่มขจร เจ้ากรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ  เป็น รองผู้อำนวยการอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ
                 ๓๘๑.พลเรือตรี สมเจตน์ เนียมศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ  เป็น รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ
                 ๓๘๒.พลเรือตรี วิชาญ สายสวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีทหารเรือ  เป็น เจ้ากรมพลาธิการทหารเรือ
                 ๓๘๓.พลเรือตรี สามารถ จำปีรัตน์ ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง  เป็น ผู้บัญชาการกองการฝึกกองเรือยุทธการ
                 ๓๘๔.พลเรือตรี คงวัฒน์ นีละศรี ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม  เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
                 ๓๘๕. พลเรือตรี บรรยง นิศามณีพงษ์ ผู้บัญชาการกองการฝึก กองเรือยุทธการ  เป็น ผู้บัญชาการกองเรือยุทธบริการ กองเรือยุทธการ
                 ๓๘๖.พลเรือตรี รุ่งรัตน์ บุณยรัตพันธุ์ ผู้บัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ  เป็น ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพเรือ สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง
                 ๓๘๗. พลเรือตรี รพล คำคล้าย ผู้ช่วยปลัดบัญชีทหารเรือ  เป็น เจ้ากรมการเงินทหารเรือ
                 ๓๘๘. พลเรือตรี นคร ทนุวงษ์ ผู้ช่วยเจ้ากรมอุทกศาสตร์  เป็น หัวหน้าฝ่ายศึกษาโรงเรียนนายเรือ
                 ๓๘๙. พลเรือตรี ไพโรจน์ แก่นสาร ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารเรือ  เป็น ผู้ช่วยหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา
                 ๓๙๐. พลเรือตรี ธีรวัฒน์ ศรีถาพร ผู้บัญชาการกองเรือป้องกันฝั่งเขต ๒ กองเรือป้องกันฝั่ง  เป็น ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา
                 ๓๙๑. พลเรือตรี ณรงค์ เทศวิศาล เลขานุการกองทัพเรือ  เป็น เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ
                 ๓๙๒. พลเรือตรี สมหมาย ปราการสมุทร เสนาธิการโรงเรียนนายเรือ  เป็น ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ
                 ๓๙๓. พลเรือตรี พัชรพล กิตตินาวี ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง  เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
                 ๓๙๔. พลเรือตรี สุธี เมนะโพธิ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งกำลังฐานทัพเรือสัตหีบ  เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
                 ๓๙๕. พลเรือตรี นพดล โชคระดา เจ้ากรมสื่อสารทหารเรือ  เป็น ผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ
                 ๓๙๖. พลเรือตรี วิชัย พันธุ์พฤกษ์ ศาสตราจารย์ฝ่ายศึกษาโรงเรียนนายเรือ  เป็น ผู้ช่วยเจ้ากรมอุทกศาสตร์
                 ๓๙๗. พลเรือตรี สมมาตร์ วิมุกตานนท์ หัวหน้าฝ่ายศึกษาโรงเรียนนายเรือ  เป็น เจ้ากรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ
                 ๓๙๘. พลเรือตรี สุชีพ ช้างเสวก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือ  เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
                 ๓๙๙. พลเรือตรี สุรพจน์ ผลอวยพร ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด  เป็น ผู้อำนวยการศูนย์ส่งกำลังฐานทัพเรือสัตหีบ
                 ๔๐๐. พลเรือตรี สุกิจ สยะนานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ  เป็น ผู้ช่วยปลัดบัญชีทหารเรือ
                 ๔๐๑. พลเรือตรี ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด  เป็น เจ้ากรมสื่อสารทหารเรือ
                 ๔๐๒. พลเรือตรี เกียรติศักดิ์ ดามาพงษ์ ผู้ชำนาญการกองทัพเรือ  เป็นหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำเสนาธิการทหารเรือ
                 ๔๐๓. พลเรือตรี อนันต์ ดิษยบุตร ผู้ชำนาญการกองทัพเรือ  เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
                 ๔๐๔. พลเรือตรี ภาคินัย อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้ชำนาญการกองทัพเรือ  เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
                 ๔๐๕. พลเรือตรี วสันต์ สุพรรณรัตน์ หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองเสนาธิการทหาร  เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
                 ๔๐๖. พลเรือตรี ฆนัท ทองพูล ผู้บัญชาการกองเรือยุทธบริการ กองเรือยุทธการ  เป็น ผู้บัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ
                 ๔๐๗. พลเรือตรี ฉัตรชัย พึ่งโพธิ์ หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองผู้บัญชาการทหารเรือ  เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
                 ๔๐๘. พลเรือตรี ผสมทรัพย์ เกื้อหนุน นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำกองบัญชาการกองทัพเรือ  เป็น ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง
                 ๔๐๙. พลเรือตรี ผจงศักดิ์ แสงแก้ว ผู้ชำนาญการกองทัพเรือ  เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
                 ๔๑๐. พลเรือตรี ศุภชัย งามขำ ผู้ชำนาญการกองทัพเรือ  เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
                 ๔๑๑. พลเรือตรี สุรศักดิ์ แก้วแกมทอง ผู้ช่วยเจ้ากรมกำลังพลทหาร  เป็น เจ้ากรมกำลังพลทหารเรือ
                 ๔๑๒. พลเรือตรี สทณัฐ วงษ์เพ็ญศรี ผู้ชำนาญการกองทัพเรือ  เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
                 ๔๑๓. พลเรือตรี วีระวงศ์ ธวมงคล ผู้ชำนาญกองทัพเรือ  เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
                 ๔๑๔. พลเรือตรีหญิง พิมพา ศุนาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ  เป็น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ
                 ๔๑๕. นาวาเอก พงศ์ศักดิ์ ภูรีโรจน์  เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพเรือ
                 ๔๑๖. นาวาเอก สุรพงศ์ ทรงโฉม  เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพเรือ
                 ๔๑๗.นาวาเอก ศรีวิสุทธิ์ รตารุณ  เป็น เจ้ากรมข่าวทหารเรือ
                 ๔๑๘.นาวาเอก ดำรงศักดิ์ ห้าวเจริญ  เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำผู้บัญชาการทหารเรือ
                 ๔๑๙. นาวาเอก สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์  เป็น เลขานุการกองทัพเรือ
                 ๔๒๐. นาวาเอก มนต์รักษ์ แสงอร่าม  เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีทหารเรือ
                 ๔๒๑. นาวาเอก สุรชัย สังขพงศ์  เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพเรือ
                 ๔๒๒. นาวาเอก นิรุทธ์ หงส์ประสิทธิ์  เป็น ศาสตราจารย์ฝ่ายศึกษาโรงเรียนนายเรือ
                 ๔๒๓. นาวาเอก ธนุส สุญาณเศรษฐกร  เป็น ผู้บัญชาการกองเรือป้องกันฝั่งเขต ๒ กองเรือป้องกันฝั่ง
                 ๔๒๔. นาวาเอก ธงชัย ใจเย็น  เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพเรือ
                 ๔๒๕. นาวาเอก สมชัย มนัสรังษี  เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพเรือ
                 ๔๒๖. นาวาเอก กิตติพงษ์ เกษะโกมล  เป็น เจ้ากรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ
                 ๔๒๗. นาวาเอก บงกช ผาสุข  เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพเรือ
                 ๔๒๘. นาวาเอก ยุทธนา ฟักผลงาม  เป็น เจ้ากรมยุทธการทหารเรือ
                 ๔๒๙. นาวาเอก ชัยวัฒน์ ศรีอักขรินทร์  เป็น เสนาธิการโรงเรียนนายเรือ
                 ๔๓๐. นาวาเอก ไพบูลย์ ช้อยเพ็ง  เป็น เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ
                 ๔๓๑. นาวาเอก ชัยวัฒน์ เอี่ยมสมุทร  เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ
                 ๔๓๒. นาวาเอก วิญชัย จารุปกรณ์  เป็น ผู้บัญชาการฐานทัพเรือพังงา
                 ๔๓๓. นาวาเอก สุรศักดิ์ พุ่มพวง  เป็น ผู้บัญชาการกองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ กองเรือยุทธการ
                 ๔๓๔. นาวาเอก ณัฐพงศ์ ศรีลาธนาตย์  เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ
                 ๔๓๕. นาวาเอกหญิง มยุรี สัมพันธวิวัฒน์  เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพเรือ

กองทัพอากาศ

                 ๔๓๖. พลอากาศเอก เฉลิม ชุ่มชื่นสุข ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ  เป็น รองผู้บัญชาการทหารอากาศ
                 ๔๓๗. พลอากาศเอก อนุพันธ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้บัญชาการกองบัญชาการยุทธทางอากาศ  เป็น ผู้ช่วยบัญชาการทหารอากาศ
                 ๔๓๘. พลอากาศเอก ระเด่น พึ่งพักตร์ ผู้บัญชาการกองบัญชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ  เป็น ผู้บัญชาการกองบัญชาการยุทธทางอากาศ
                 ๔๓๙. พลอากาศเอก อัครชัย สกุลรัตนะ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ  เป็น ผู้บัญชาการกองบัญชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ
                 ๔๔๐. พลอากาศโท ณพฤษภ์ มัณฑะจิตร รองผู้บัญชาการกองบัญชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ  เป็น ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพอากาศ
                 ๔๔๑. พลอากาศโท เรืองไกล อัคนิทัต ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน กองบัญชาการยุทธทางอากาศ  เป็น รองผู้บัญชาการกองบัญชาการยุทธทางอากาศ
                 ๔๔๒. พลอากาศโท วรพร สมิตะโยธิน ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการทหารอากาศชั้นสูง กองบัญชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ  เป็น รองผู้บัญชาการกองบัญชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ
                 ๔๔๓. พลอากาศโท สมหมาย ดาบเพ็ชร เจ้ากรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ กองบัญชาการยุทธทางอากาศ  เป็น ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน กองบัญชาการยุทธทางอากาศ
                 ๔๔๔. พลอากาศโท ไศลดิษฐ์ สันตกุล ผู้ช่วยเสนาธิการทหารอากาศฝ่ายยุทธการ  เป็น เจ้ากรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ กองบัญชาการยุทธทางอากาศ
                 ๔๔๕. พลอากาศโท เสถียร ศรีรัฐ เจ้ากรมช่างอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ  เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ
                 ๔๔๖. พลอากาศโท วินัย บญุจง ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ
                 ๔๔๗. พลอากาศโท พิศุทธิ์ โพธิแพทย์ หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม  เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ
                 ๔๔๘. พลอากาศโท จิรศักดิ์ ภูวนารถนุรักษ์ หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำผู้บัญชาการทหารอากาศ  เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ
                 ๔๔๙. พลอากาศโท ประจวบ เห็นกลาง หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด  เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ
                 ๔๕๐. พลอากาศตรี ยศสมบัติ สุเสวี เสนาธิการกองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ  เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารอากาศ
                 ๔๕๑. พลอากาศตรี ศักดา หาญยุทธ รองปลัดบัญชีทหารอากาศ  เป็น ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการทหารอากาศชั้นสูง กองบัญชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ
                 ๔๕๒. พลอากาศตรี ณัฐพงศ์ เอี่ยมธรรมชาติ รองเจ้ากรมช่างอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ  เป็น เจ้ากรมช่างอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ
                 ๔๕๓. พลอากาศตรี สุกำพล สุวรรณทัต เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ  เป็น ผู้ช่วยเสนาธิการทหารอากาศฝ่ายยุทธการ
                 ๔๕๔. พลอากาศตรี อนุรักษ์ โพธิ์อุบล เจ้ากรมสื่อสารทหารอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ  เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
                 ๔๕๕. พลอากาศตรี วศิน อังศุพานิช รองผู้บัญชาการสถาบันวิชาการทหารอากาศชั้นสูง กองบัญชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ  เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
                 ๔๕๖. พลอากาศตรี สุนทร อารยะปรีชา ผู้อำนวยการสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศทหารอากาศ  เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
                 ๔๕๗. พลอากาศตรี ปิโยรส เลิศสมบูรณ์ เจ้ากรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศกองบัญชาการสนันสนุนทหารอากาศ  เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
                 ๔๕๘. พลอากาศตรี วัชระ ฤทธาคนี ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ  เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำเสนาธิการทหารอากาศ
                 ๔๕๙. พลอากาศตรี ชูชาติ นุชประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ  เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารอากาศ
                 ๔๖๐. พลอากาศตรี ไพรัช พาชัยยุทธ เจ้ากรมจเรทหารอากาศ  เป็น รองปลัดบัญชีทหารอากาศ
                 ๔๖๑. พลอากาศตรี ปัญญา ศรีสุวรรณ เจ้ากรมการลาดตระเวนทางอากาศกองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ  เป็น เจ้ากรมจเรทหารอากาศ
                 ๔๖๒. พลอากาศตรี พรชัย รามโกมุท เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ  เป็น เสนาธิการกองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ
                 ๔๖๓. พลอากาศตรี สุธรรมพงษ์ สมรรคะบุตร ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง  เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองผู้บัญชาการทหารอากาศ
                 ๔๖๔. พลอากาศตรี ศิลป์ชัย จำปาเงิน ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศสถาบันวิชาการทหารอากาศชั้นสูง กองบัญชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ  เป็น รองผู้บัญชาการสถาบันวิชาการทหารอากาศชั้นสูง กองบัญชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ
                 ๔๖๕. พลอากาศตรี ธวัชชัย ใจเอื้อ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ  เป็น เจ้ากรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ
                 ๔๖๖. พลอากาศตรี ครองธรรม รักษ์งาน ผู้ช่วยปลัดบัญชีทหารอากาศ  เป็น เจ้ากรมการเงินทหารอากาศ
                 ๔๖๗. พลอากาศตรี มานิต สพันธุพงษ์ รองเจ้ากรมข่าวทหาร  เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศทหารอากาศ
                 ๔๖๘. พลอากาศตรี ประดิษฐ์ วัฒนวรางกูร ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ  เป็น เจ้ากรมการลาดตระเวนทางอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ
                 ๔๖๙. พลอากาศตรี หม่อมหลวงสุปรีชา กมลาศน์ เสนาธิการสถาบันวิชาการทหารอากาศชั้นสูงกองบัญชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ  เป็น ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ สถาบันวิชการทหารอากาศชั้นสูง กองบัญชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ
                 ๔๗๐. พลอากาศตรี เกรียงเดช เจียจันทร์พงษ์ เจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ  เป็น เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ
                 ๔๗๑. พลอากาศตรี อมร แสงสุพรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ  เป็น ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์การบิน กรมแพทย์ทหารอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ
                 ๔๗๒. พลอากาศตรี ปรีชา พินิจจันทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ  เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำกองบัญชาการกองทัพอากาศ
                 ๔๗๓. พลอากาศตรี สมชาติ ชื่นจินดา เสนาธิการกรมช่างอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ  เป็น รองเจ้ากรมช่างอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ
                 ๔๗๔. พลอากาศตรี สมชาย เธียรอนันต์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ  เป็น เจ้ากรมสื่อสารทหารอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ
                 ๔๗๕. พลอากาศตรี พิธพร กลิ่นเฟื่อง เสนาธิการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศกองบัญชาการยุทธทางอากาศ  เป็น เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ
                 ๔๗๖. พลอากาศตรี ณราฤทธิ์ เหล่าคำ ผู้ชำนาญการกองทัพอากาศ  เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
                 ๔๗๗. พลอากาศตรี โชติ หมื่นประเสริฐ หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำเสนาธิการทหารอากาศ  เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
                 ๔๗๘.พลอากาศตรี ธนิต รอดนุสนธิ์ ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด  เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
                 ๔๗๙. พลอากาศตรี สมชัย กิจรักษ์กุล หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ  เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
                 ๔๘๐. พลอากาศตรี สุเทพ นาคะพงศ์ ผู้ชำนาญการกองทัพอากาศ  เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
                 ๔๘๑. พลอากาศตรี เอกราช ชาติชัย ผู้ชำนาญการกองทัพอากาศ  เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
                 ๔๘๒. พลอากาศตรี ธีรพล สมตน ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำผู้บัญชาการทหารอากาศ  เป็น ผู้บัญชาการกองพลบินที่ ๔ กองบัญชาการยุทธทางอากาศ
                 ๔๘๓. พลอากาศตรี ชัยศรี อักษรศรี หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำรองผู้บัญชาการทหารอากาศ  เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
                 ๔๘๔. พลอากาศตรี เริงราช อ่อนสว่าง นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำกองบัญชาการกองทัพอากาศ  เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
                 ๔๘๕. พลอากาศตรี ชุมพล พงษ์มิตร หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำรองเสนาธิการทหาร  เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
                 ๔๘๖. พลอากาศตรี สุรพันธ์ ศรีนนท์ ผู้ชำนาญการกองทัพอากาศ  เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
                 ๔๘๗. พลอากาศตรี จิรศักดิ์ อิงคะวณิช ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม  เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
                 ๔๘๘. พลอากาศตรีหญิง บุปผา สมานชาติ ผู้ชำนาญการกองทัพอากาศ  เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
                 ๔๘๙. พลอากาศตรีหญิง ทรงพร วาณิชเสนี ผู้ชำนาญการกองทัพอากาศ  เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
                 ๔๙๐. นาวาอากาศเอก ทวีศักดิ์ อยู่สาธร  เป็น ผู้ชำนาญการกองทักอากาศ
                 ๔๙๑. นาวาอากาศเอก ธีระชัย ร่วมวัง  เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพอากาศ
                 ๔๙๒. นาวาอากาศเอก ระวี ศังขะกฤษณ์  เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพอากาศ
                 ๔๙๓. นาวาอากาศเอก อรรถสิทธิ์ สุทัศน์ ณ อยุธยา  เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพอากาศ
                 ๔๙๔. นาวาอากาศเอก อิทธพร ศุภวงศ์  เป็น เสนาธิการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ กองบัญชาการยุทธทางอากาศ
                 ๔๙๕. นาวาอากาศเอก สุเมธ โพธิ์มณี  เป็น ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
                 ๔๙๖. นาวาอากาศเอก สุพสร เกษรมาลา  เป็น เสนาธิการกรมช่างอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ
                 ๔๙๗. นาวาอากาศเอก ไมตรี โอสถหงษ์  เป็น เสนาธิการสถาบันวิชาการทหารอากาศชั้นสูง กองบัญชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ
                 ๔๙๘. นาวาอากาศเอก อนาวิล ภิรมย์รัตน์  เป็น เจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ
                 ๔๙๙. นาวาอากาศเอก สีหเดช หงษ์นคร  เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ
                 ๕๐๐. นาวาอากาศเอก พินิจ โฉมเฉิด  เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพอากาศ
                 ๕๐๑. นาวาอากาศเอก สัณฑพงศ์ รื่นรมย์  เป็น ผู้ช่วยปลัดบัญชีทหารอากาศ
                 ๕๐๒. นาวาอากาศเอก พูนลาภ เอี่ยมเจริญ  เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพอากาศ
                 ๕๐๓. นาวาอากาศเอกหญิง พวงทอง เสมาเงิน  เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพอากาศ
                 ๕๐๔. นาวาอากาศเอกหญิง อัปสร บุณยินทุ  เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพอากาศ

                ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๕ เป็นต้นไป ยกเว้น หมายเลข ๖๐ ตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๔๕ และหมายเลข ๙๐ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕

                                                                            ประกาศ     ณ    วันที่   ๒๘  กันยายน   พ.ศ. ๒๕๔๕

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

(ลงชื่อ) พันตำรวจโท    ทักษิณ    ชินวัตร

                       นายกรัฐมนตรี