๑๐ - ๑๑ มิ.ย. ๖๔ ประชุมวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๔ เรื่อง ปรับวิถีสุขภาพแห่งโลกยุคใหม่

เมื่อวันที่ ๑๐ - ๑๑ มิ.ย. ๖๔ พล.ต.ชัชชัย เต็มยอด ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในการประชุมวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๔ เรื่อง "ปรับวิถีสุขภาพแห่งโลกยุคใหม่ From Disruption To New Normal"โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากสาขาต่างๆ มาบรรยายให้ความรู้แก่ แพทย์ พยาบาล บุคลากรทสงการแพทย์ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ ZOOM
 • TIMELI~1
 • TIMELI~2
 • TIMELI~3
 • TIMELI~4
 • TID3DC~1
 • TICB51~1
 • TI8E98~1
 • TI7104~1
 • TI569B~1
 • TI1C6C~1
 • TIF004~1
 • TIB5D9~1
 • TI7BAA~1
 • TI5042~1
 • TI8940~1
 • TI141F~1
 • TIFAAA~1
 • TIEED7~1