๙ มิ.ย. ๖๔ รับมอบเงินบริจาค

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 พล.ต.ชัชชัย เต็มยอด ผู้อำนวยการ รพ อ.ป.ร. รับมอบเงินบริจาค จาก ชมรมแม่บ้าน รพ.อ.ป.ร. จำนวน 100,000 .- บาท และ พ.อ.พงษ์เอก ถาวรธรรม จำนวน 1,000 .- บาท พ.อ.อำนวย เติมเกาะ รองผู้อำนวยการ รพ.อ.ป.ร. รับมอบของบริจาค จาก พ.อ.สัญญา แสนทนันชัย ผอ.รง.ปค.ศอว.ศอพท. ได้แก่ ข้าวไก่ทอด – ผัดไท จำนวน 250 กล่อง น้ำดื่ม จำนวน 15 แพ็ค และกล้วยทอด จำนวน 193 ชุด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ปฎิบัติงานช่วงสถานการณ์โควิด – 19 พ.อ.หญิงหฤดี บูรณะบัญญัติ รับมอบเงินบริจาค จาก พ.อ.หญิงภัทรพร งามพันธุ์ดิศร จำนวน 2,000 .- บาท คุณยุพิน บุญมี จำนวน 10,000 .- บาท พ.อ.หญิงธัญชนก วิไลเนตร จำนวน 5,000 .- บาท พล.ต.ธเชษฐ จำปาแขก จำนวน 1,000 .- บาท คุณนวลจันทร์ ศรีประดิษฐ์พงส์ จำนวน 2,000 .- บาท คุณสมร ขาวเกิด จำนวน 1,000 .- บาท คุณนภัสดล กำจรฤทธิ์ จำนวน 200.- บาท คุณนพมาศ มาลีแก้ว จำนวน 2,000 .-บาท คุณนนท์นลิน จมูศรี จำนวน 1,000 .- บาท คุณดาววิภา จำปาแขก จำนวน 200 .- บาท คุณผ่องเพ็ญ มั่งคั่ง จำนวน 2,000 .- บาท คุณไพเราะ ระงับภัย จำนวน 2,000 .- บาท คุณกันทิมา ทัสฐาน จำนวน 3,000 .- บาท คุณพรรณนิกา ทิแพง จำนวน 500 .- บาท ร.ท.หญิง พนิตตา ภาคากิจ จำนวน 1,000 .- บาท คุณณัฐชยา เรืองปรีชา จำนวน 200 .- บาท คุณฐิติพรรณ นิชิ จำนวน 1,000 .- บาท คุณปณยา สุภาวิตา จำนวน 2,000 .- บาท คุณรุ่งฟ้า เอกภพวศิน จำนวน 500 .- บาท และ คุณชวิศา อุตสาหะ จำนวน 1,500 .- บาท ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลประทานพรให้ท่านที่ร่วมบริจาค จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ปิติธนสานสมบัติ แด่ทุกๆท่านตลอดกาลนานเทอญ

Photo album created with jAlbum 10 and PhotoBox