๑๗ พ.ค.๖๖ รพ.อ.ป.ร. จัดชุดแพทย์และเจ้าหน้าที่ รพ.อ.ป.ร. ออกตรวจคัดกรอง ซักประวัติและตรวจการติดเชื้อโควิด-๑๙ ( ATK )

เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ค.๖๖ รพ.อ.ป.ร. จัดชุดแพทย์และเจ้าหน้าที่ รพ.อ.ป.ร. ออกตรวจคัดกรอง ซักประวัติและตรวจการติดเชื้อโควิด-๑๙ ( ATK ) ซึ่งเป็นการคัดกรองและคัดแยก เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของโรคโควิด-๑๙ ในกลุ่มทหารใหม่ ผลัดที่ ๑/๖๖ รวมทั้งได้ทำการตรวจคัดกรองสุขภาพกายและสุขภาพจิต พร้อมจัดชุดปฐมพยาบาลและรถพยาบาลเพื่อสนับสนุน มทบ.๑๓ ในภารกิจ รับ-ส่ง พลทหารกองประจำการ ผลัดที่ ๑/๖๖ ให้กับหน่วยในพื้นที่รับผิดชอบ มทบ.๑๓