พล.ต. สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน สังกัด รพ.อ.ป.ร. ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดีและมีเวลารับราชการครบตามเกณฑ์แล้วในส่วนของ รพ.อ.ป.ร. โดยมีข้าราชการ รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธี ณ ตึกอำนวยการ รพ.อ.ป.ร. เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ค. ๖๒ พ.ท.หญิง สุพัตรา ศรีอุทโยภาส รองประธานชมรมแม่บ้านรพ.อ.ป.ร. และคณะแม่บ้าน ให้การต้อนรับ คุณนริสรา อินทร์วร ประธานชมรมแม่บ้าน ศบบ.ทบ. และคณะ เข้าเยี่ยมชมโครงการผลิตภัณฑ์บุตรพิเศษชมรมแม่บ้าน รพ.อ.ป.ร. และนำผลิตภัณฑ์ร่วมจำหน่าย ณ ร้านค้าสมาคมแม่บ้านทหารบกและสวัสดิการชุมชน รพ.อ.ป.ร. เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ค. ๖๒
พ.อ.ชูสิทธิ์ ศรีอุทโยภาส รอง ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแก่กำลังพลและครอบครัว ด้วยการทำบุญตักบาตร ฟังธรรมเทศนา สวดมนต์และเวียนเทียน โดยมี ข้าราชการ ครอบครัว และผู้พักอาศัยในพื้นที่ รพ.อ.ป.ร. รวมพิธี ณ วัดสันติมรรค ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี เมื่อวันที่ ๑๘ พ.ค. ๖๒ พ.อ.วิเชียร วิริยะธรรมกุล ผอ.กรส.รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนา รพ.ค่ายอดิศร ครบรอบปีที่ ๔๘ ณ บก.รพ.ค่ายอดิศร ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี เมื่อวันที่ ๑๕ พ.ค. ๖๒
พ.อ.ณัฐนนท์ ภุคุกะ รอง ผอ.รพ.อ.ป.ร. ให้การต้อนรับ คณะอนุกรรมการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมหลวงวินิจเวชการ รพ.อ.ป.ร. เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ค. ๖๒ พล.ต.สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีเปิดบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ ในโครงการ "พสกนิกรชาวไทย ทำความดี บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒" โดยมี คณะบริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างและครอบครัว ตลอดจนประชาชนทั่วไป ร่วมแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ ณ บริเวณหน้าศูนย์รับรองข้าราชการ ชั้น ๑ อาคารรักษาพยาบาล ตึก ๖ ชั้น เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ค. ๖๒
พล.ต.สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวันพยาบาลสากล "บุคคลสาธารณประโยชน์ เพื่อมวลมนุษยชาติ" โดยมี คณะบริหาร ข้าราชการ รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธี ณ บริเวณชั้น ๑ อาคารรักษาพยาบาลตึก ๖ ชั้น รพ.อ.ป.ร. เมื่อวันที่ ๑๓ พ.ค. ๖๒

พ.อ.ณัฐนนท์ ภุคุกะ รอง ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานเปิดกิจกรรมต้อนรับครอบครัวญาติทหารรุ่นปี ๒๕๖๒ ผลัดที่ ๑ ตามนโยบาย กองทัพบก ณ หมวดฝึก กองร้อยพลเสนารักษ์ รพ.อ.ป.ร. เมื่อ ๑๑ พ.ค. ๖๒

 

  • อัตลักษณ์
  • โครงการเบิกจ่ายตรง
  • คลินิกก่อนการตั้งครรภ์
  • ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าฯ
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาซื้อเตียงทำคลอดชนิดปรับระดับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปซ.๑๔/๖๒ | ร่างขอบเขตของงาน | ราคากลาง | SPEC (22/05/62)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ เผยแพร่แผนการจัดซื้อเตียงทำคลอดชนิดปรับระดับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ปซ.๑๔/๖๒ (17/05/62)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ เผยแพร่การจัดซื้อเครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายทางหลอดเลือดดำ ชนิดคำนวณอัตราการไหลอัตโนมัติ ปซ.๑๓/๖๒ (17/05/62)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ เผยแพร่การจัดซื้อเครื่องรักษาด้วยแสงเลเซอร์ (Laser Therapy Unit) ปซ.๑๒/๖๒ (17/05/62)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ เผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิตชนิดเคลื่อนย้ายได้ขณะใช้งานกับผู้ช่วย ปซ. ๑๑/๖๒ (17/05/62)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ เผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ ความดันโลหิตและความอื่มตัวของอ๊อกซิเจน ปซ.๑๐/๖๒ (17/05/62)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาซื้อยา Sitagliptin ๑๐o mg tablet ปย.๑๙/๖๒ (21/05/62)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาชี้อยา Erythropoietin alfa ๑๐,๐๐o u prefiued syringe ปย.๑๘/๖๒ (21/05/62)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ฯ | ขอบเขตของงาน | SPEC | ราคากลาง (14/05/62)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ร่างประกาศการจัดซื้อยา Sitagliptin ๑๐๐ mg tablet ที่ ปย.๑๙/๖๒ (15/05/62)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ร่างประกาศการจัดซื้อยา Erythropoietin alfa ๑๐,๐๐๐ u. prefilled syringe ที่ ปย.๑๘/๖๒ (13/05/62)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ เผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Sitagliptin ๑๐๐ mg tablet ที่ ปย.๑๙/๖๒ (15/05/62)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ เผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Erythropoietin alfa ๑๐,๐๐๐ u. prefilled syringe ที่ ปย.๑๘/๖๒ (13/05/62)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง การเช่า สป.สาย พ. จำนวน ๔ รายการ (29/04/62)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ (01/04/62)

ผู้ชนะเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ (18/04/62)
ผู้ชนะเสนอราคาซื้อรถยนต์โดยสารขนาดเล็ก(ดีเซล)แบบที่ 2 (18/04/62)
ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ ๑,๒ ๕ ก.พ. ๖๒ - ๓๑ มี.ค. ๖๒ 10/04/62)
ผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมหอพักแพทย์เพิ่มพูนทักษะ [04-04-62]
ผู้ชนะเสนอราคา ปซ.๕/๖๒ [29-03-62]
ผู้ชนะเสนอราคา ปซ.๒/๖๒ [29-03-62]
ผู้ชนะเสนอราคา ปซ.๑/๖๒ [25-03-62]

  • **UPDATE**